İletişim


Adres: Şehitler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No : 27/B102 - KARS
Telefon: +90 (474) 223 4820
Fax: +90 (474) 223 4820
E-mail kars@aktif1osgb.com